icn
Logo MY CLINIC

Ergoterapie v MY CLINIC

Ergoterapie patří mezi lékařská povolání. Tvoří základní pilíř ucelené rehabilitace a poskytuje klíčovou terapeutickou péči dětem s opožděným vývojem.  Jejím cílem je zachovat nebo dosáhnout maximální možné míry soběstačnosti a nezávislosti.  Dospělým pomáhá zvládnout péči o sebe sama, zaměstnání i rekreační aktivity. U dětí zase umožňuje rozvíjet nezávislost v každodenním životě, ve škole a také v jejich volném čase. K dosažení těchto cílů se využívají smysluplné činnosti, které jsou pro člověka nezbytné. Zatímco v minulosti se tato metoda nazývala „léčba prací“, dnes ji vnímáme spíše jako „nácvik ztracených dovedností“ nebo „terapii hrou“.

Ergoterapie pomáhá dospělým i dětem s různými druhy postižení (fyzická, smyslová a mentální postižení, případně sociální znevýhodnění). Na klinice MY CLINIC přistupujeme ke svým klientům s úctou k jejich osobnosti i jejich možnostem. 

Objednat se ke specialistovi
img img

S čím pomáháme dětem

V MY CLINIC máme profesionální tým specializující se hlavně na pomoc dětem:

 • s vývojovou poruchou pohybové koordinace
 • s dětskou mozkovou obrnou
 • s poruchami autistického spektra
 • s poruchami senzorického zpracování
 • se sníženou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivitou
 • se specifickými poruchami učení
 • s Downovým syndromem
 • se svalovou dystrofií
 • v poúrazovém a pooperačním stavu
 • s dyspraxií 
 • pokud existuje riziko opožděného vývoje, nebo při projevech potíží s vývojem v důsledku problémů v těhotenství, při porodu nebo v případě předčasného narození
img img

Jak pomáháme dětem

K dosažení stanovených cílů používáme u dětí jako hlavní ergoterapeutický prostředek hru. Ta přináší dítěti potěšení, radost a obohacuje jeho vnitřní motivaci. Důležitou součástí ergoterapie je aktivní spolupráce s rodinou, respektujeme její potřeby a přání. Terapie se skládá z ambulantní péče, domácí péče a konzultací na pracovišti, v mateřské škole a základní škole.

img img

Nabízíme zejména

 • ergoterapeutické vyšetření s cílem zhodnocení úrovně psychomotorického vývoje (hrubá a jemná motorika, smyslové vnímání, rovnováha, kognitivní funkce, komunikace) a dalších dovedností (soběstačnost, hra)
 • sestavení ergoterapeutického individuálního plánu ve spolupráci s odborníky z dalších oborů
 • nácvik “běžných denních činností” (ADL) jako je jídlo, oblékání, hygiena, hra
 • pomoc s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek
 • poradenství v úpravě domácího nebo školního prostředí, doporučení volnočasových aktivit

Tým

Ergoterapeuti úzce spolupracují s dalšími lékařskými odborníky, konkrétně zejména s pediatry, neurology, fyzioterapeuty, logopedy, psychology a psychiatry. Všechna tato specializovaná pracoviště najdete pod jednou střechou v MY CLINIC. Odpadá vám tak zdlouhavé cestování a vy ušetříte svůj drahocenný čas.