Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC

Ergoterapie v MY CLINIC

Ergoterapie je zdravotnická profese, a také léčebná terapeutická metoda, určená primárně osobám s určitým druhem omezení nebo postižení v oblasti fyzické, smyslové, či psychické. V My Clinic tvoří základní pilíř ucelené rehabilitace pro děti a dorost a poskytuje klíčovou terapeutickou péči dětem s opožděným vývojem.  Jejím cílem je zachovat nebo dosáhnout maximální možné míry soběstačnosti a nezávislosti. Umožňuje rozvíjet nenabyté či ztracené dovednosti v každodenním životě, ve škole a také ve volném čase. Zatímco v minulosti se tato metoda nazývala „léčba prací“, dnes ji vnímáme spíše jako „nácvik ztracených dovedností“ nebo „terapii hrou“. V My Clinic přistupujeme k dětským pacientům s úctou k jejich osobnosti, s respektem k individuálním možnostem každého dítěte, které s ohledem na jejich deficity rozvíjíme na míru jim samotným a celé rodině.

Seznamte se s Ergoterapií v My Clinic

img img img

S čím pomáháme dětem

V MY CLINIC máme profesionální tým specializující se na pomoc dětem:

 • s vývojovou poruchou pohybové koordinace
 • s dětskou mozkovou obrnou
 • s poruchami autistického spektra
 • s poruchami senzorického zpracování
 • se sníženou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivitou
 • se specifickými poruchami učení
 • s Downovým syndromem
 • se svalovou dystrofií
 • v poúrazovém a pooperačním stavu
 • s dyspraxií (pomocí testu MABC 2)
 • pokud existuje riziko opožděného vývoje, nebo při projevech potíží s vývojem v důsledku problémů v těhotenství, při porodu nebo v případě předčasného narození

Jak pomáháme dětem

K dosažení stanovených cílů používáme u dětí jako hlavní ergoterapeutický prostředek hru. Ta přináší dítěti potěšení, radost a obohacuje jeho vnitřní motivaci. Důležitou součástí ergoterapie je aktivní spolupráce s rodinou, respektujeme její potřeby a přání. Terapie se skládá z ambulantní péče, domácí péče a konzultací v mateřské škole a základní škole.

img img
img img

Co nabízíme?

 • ergoterapeutické vyšetření s cílem zhodnocení úrovně psychomotorického vývoje (hrubá a jemná motorika, smyslové vnímání, rovnováha, kognitivní funkce, komunikace) a dalších dovedností (soběstačnost, hra)
 • sestavení ergoterapeutického individuálního plánu ve spolupráci s odborníky z dalších oborů
 • nácvik “běžných denních činností” (ADL) jako je jídlo, oblékání, hygiena, hra
 • pomoc s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek
 • poradenství v úpravě domácího nebo školního prostředí, doporučení volnočasových aktivit

Tým

Ergoterapeuti úzce spolupracují s dalšími zdravotnickými specialisty – s pediatry, rehabilitačními lékaři, neurology, fyzioterapeuty, logopedy, psychology a psychiatry. Všechna tato specializovaná pracoviště najdete pod jednou střechou v MY CLINIC. Odpadá vám tak zdlouhavé cestování a vy ušetříte svůj drahocenný čas.


Související specializace