Preventivní onkologický screening
icn
Logo MY CLINIC
Doktor Mgr. Karolina Diallo, Ph.D.

Mgr. Karolina Diallo, Ph.D.

Psycholog

Objednat se k lékaři
anglicky, francouzsky

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK, zaměření státní závěrečné zkoušky jsem si zvolila klinicko-psychologické, zůstala mu věrná a své vzdělávání v této oblasti završila atestací z klinické psychologie.

Jsem absolventkou akreditovaných kurzů v systemické terapii, artefiletice a arterapii a integrované psychoterapii. Mám absolvované kurzy psychodiagnostických metod (např. Rorschachova metoda, Wechslerovy škály inteligence, tematicko apercepční test apod.) a svou specializaci dál kontinuálně prohlubuji v kurzech postgraduálního vzdělávání.

Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými v individuální, párové či rodinné psychoterapii. Ve svém psychoterapeutickém přístupu uplatňuji prvky vícero psychoterapeutických škol v závislosti na potřebách klienta a charakteru jeho problému. Pracuji s klienty s úzkostnými potížemi, s psychosomatickými projevy, s poruchami nálad, s psychotickou zátěží či osobnostní problematikou.

Při práci s dětmi převažuje herně-terapeutický přístup a arteterapeutické techniky. U dětí se zaměřuji na obtíže neurotického rázu, poruchy pozornosti, poruchy chování.

Zabývám se též psychodiagnostikou všech zmíněných poruch, včetně diagnostiky schopností (intelektové schopnosti), poruch autistického spektra, školní zralosti apod. jak v českém, tak anglickém jazyce (s českými i anglickými verzemi testů: MMPI-2, ADOS-2, WISC-III, WAIS-III).

Mimo profesní oblast zdravotnictví jsem ráda pedagogicky činná: přednáším na VŠ psychologické předměty zaměřené na zejm. psychologii obecnou, vývojovou, psychologii osobnosti, psychopatologii a morální psychologii; dle své oborové zaměřenosti jsem lektorkou v kurzech (ať už tématicky specializovaných, tak v kurzech celoživotního vzdělávání a či na univerzitě třetího věku). V multioborových týmech se podílím se na výzkumné činnosti ve vědecko-výzkumných projektech, pravidelně se zúčastňuji konferencí a publikuji v odborných časopisech.

Životopis

Vzdělání

2003 – 2006

Policejní akademie České republiky - bakalářské studium, titul Bc.

obor: Bezpečnostně-právní studia

2006 – 2008 

Policejní akademie České republiky - navazující magisterské studium, titul Mgr.

obor: Policejní management a kriminalistika

2006 – 2011

Univerzita Karlova v Praze - prezenční magisterské studium, titul Mgr.

obor: Psychologie

2009 – 2014

Policejní akademie České republiky - doktorské studium, titul Ph.D. 

téma disertační práce: Kognitivně-psychologické a sociálně-psychologické aspekty rozpoznávání osob

Praxe

2020 - dosud

Vyšší odborná škola pedagogická Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 Svatý Jan pod Skalou – pedagogický pracovník,
vyučující předmětů: obecná psychologie, vývojová psychologie

2015 – dosud

Psychoterapeutické centrum Řipská, Řipská 15, Praha 3, psycholog pro děti a dospělé
psychoterapie a psychologické poradenství, psychodiagnostika

2012 – dosud

Psycholad, s.r.o, Ladova 7, Praha 2, ordinace klinické psychologie, psycholog pro děti a dospělé
psychodiagnostika dětí a dospělých, psychoterapie a psychologické poradenství

2012 – dosud    

Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, akademický pracovník
vedení fakultní psychologické poradny; vyučující předmětů: obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, psychopatologie, sociální psychologie, psychologie hodnot, psychologie morálního vývoje

2010 – 2011

Farní charita Beroun, Seydlovo nám. 24/5, Beroun, psycholog pro projekt ESF „Pomůžeme Vám uspět“
pracovně-psychologická diagnostika, zpracování pracovně-psychologických posudků
 

Ostatní

Kurzy

2019 – 2021

Kurz TAT (Institut klinické psychologie, akreditace MZ ČR)

2018 – 2019

Kurz WAIS-III (Institut klinické psychologie, akreditace MZ ČR)

2016 – 2018

Kurz ROR (Institut klinické psychologie, akreditace MZ ČR)

2014

kurz Úvod do měření EEG

2014

Psychologické posuzování věrohodnosti a současné metody kriminální a investigativní psychologie

2008 – 2013

komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu – Umění terapie (Gaudía, akreditace ČSL JEP)

2011 – 2012

kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví

2011

Výcvik v krizové intervenci tváří tvář (akreditace MPSV)

2011

kurz projektivních technik (Kresba stromu)

2010

kurz projektivních metod v psychodiagnostice (Warteggův kresebný test)

2010

Zimní škola kognitivní psychologie

2009

kurz projektivních technik (Kresba postavy FDT)

2009

kurz projektivních technik (Test apercepce ruky a Lüscheruv barvový test)

2009

Zimní škola kognitivní psychologie

2007 – 2009

kurz v artefiletice a arteterapii (Akreditace MŠMT)
 

Jazyky

francouzský jazyk – pokročilá úroveň slovem i písmem

anglický jazyk – pokročilá úroveň slovem i písmem

Publikace

LHOTOVÁ, M.G., DIALLO, K. (2020). Mindfulness to Expression of Emotions in Art Creation in Art Therapy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 33(3).

SUCHOMELOVÁ, V., DIALLO, K., Virtuální realita jako způsob aktivizace v domovech pro seniory. Geriatrie a gerontologie, 2019, roč. 8, č. 3, ISSN 1805-4684

DIALLO, K. Žák s obsedantně-kompulzivní poruchou. Lifelong learning – celoživotní vzdělávání, 2017, roč. 7, č. 2, s. 7-25.  ISSN 1805-8868

DIALLO, K. Znovupoznání osob – průsečík psychologie a kriminalistiky. Aplikovaná psychologie, 2016, roč. 1, č. 1, s. 52-61. ISSN 2336-8276

DIALLO, K.; LHOTOVÁ, M. Postinterrupční syndrom. Caritas et Veritas, 2015, roč. 5, č. 1. ISSN 1805-0948

DIALLO, K. Vybraná témata sociální psychologie, sociální identita, In Arteterapie ve speciálním vzdělávání I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. Kapitola 11, s. 79-87. ISBN 978-80-7394-414-8

DIALLO, K. Vybraná témata z vývojové psychologie. In Arteterapie ve speciálním vzdělávání I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. Kapitola 7, s. 45-51. ISBN 978-80-7394-414-5

DIALLO, K. Eyewitness identification procedure: the show-up. In: Drive your knowledge, be a scientist: sborník z 8. mezinárodní konference DOKBAT, konané dne 19. dubna 2012 ve Zlíně. Zlín: Tomáš Baťa University, 2012. ISBN 978-80-7454-138-4. 

DIALLO, K. Rozpoznávání lidského obličeje. In: JuFoS: sborník z konference Junior Forensic Science, konané dne 25. dubna 2012 v Brně. Brno: VUT, Ústav soudního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-214-4485-0. 

DIALLO, K. Eyewitness Identification of Suspects. In: Electronic International Interdisciplinary Conference: sborník z konference, konané dne 3.- 7. září 2012. Žilina: Institution of the University of Zilina, 2012. ISBN 978-80-554-0551-3. 

DIALLO, K. Percepce a rekognice obličeje. In: Pokroky v kriminalistice 2012: sborník z konference, konané dne 12. září 2012 v Praze. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2012. ISBN 978-80-7251-384-0 

DIALLO, K. Znalost rysů a mimiky obličeje jako facilitátor identifikace osob při chůzi. In: JuFoS: sborník z konference Junior Forensic Science 2011, konané dne 28. dubna 2011 v Brně. Brno: VUT, Ústav soudního inženýrství, 2011. ISBN 978-80-214-4276-4. 

DIALLO, K. Eyewitness Identification: simultaneous vs. sequential lineups. In: DOKBAT, sborník z 7. mezinárodní konference, konané dne 12. dubna 2011 ve Zlíně. Zlín: Tomáš Baťa University, 2010. ISBN 978-80-7454-013-4. 

DIALLO, K. Vliv strategie rozhodování a způsobu prezentace řad na přesnost rekognice. In: sborník z konference JuFoS, konané dne 29. dubna 2010 v Brně. Brno: VUT, Ústav soudního inženýrství, 2010. ISBN 978-80-214-4090-6. 

DIALLO, K. Obeznámenost s tváří jako faktor rekognice osoby při chůzi In: Pokroky v kriminalistice 2010: sborník z konference, konané dne 15. září 2010 v Praze. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2010. ISBN 978-80-7251-332-1.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK, zaměření státní závěrečné zkoušky jsem si zvolila klinicko-psychologické, zůstala mu věrná a své vzdělávání v této oblasti završila atestací z klinické psychologie.

Jsem absolventkou akreditovaných kurzů v systemické terapii, artefiletice a arterapii a integrované psychoterapii. Mám absolvované kurzy psychodiagnostických metod (např. Rorschachova metoda, Wechslerovy škály inteligence, tematicko apercepční test apod.) a svou specializaci dál kontinuálně prohlubuji v kurzech postgraduálního vzdělávání.

Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými v individuální, párové či rodinné psychoterapii. Ve svém psychoterapeutickém přístupu uplatňuji prvky vícero psychoterapeutických škol v závislosti na potřebách klienta a charakteru jeho problému. Pracuji s klienty s úzkostnými potížemi, s psychosomatickými projevy, s poruchami nálad, s psychotickou zátěží či osobnostní problematikou.

Při práci s dětmi převažuje herně-terapeutický přístup a arteterapeutické techniky. U dětí se zaměřuji na obtíže neurotického rázu, poruchy pozornosti, poruchy chování.

Zabývám se též psychodiagnostikou všech zmíněných poruch, včetně diagnostiky schopností (intelektové schopnosti), poruch autistického spektra, školní zralosti apod. jak v českém, tak anglickém jazyce (s českými i anglickými verzemi testů: MMPI-2, ADOS-2, WISC-III, WAIS-III).

Mimo profesní oblast zdravotnictví jsem ráda pedagogicky činná: přednáším na VŠ psychologické předměty zaměřené na zejm. psychologii obecnou, vývojovou, psychologii osobnosti, psychopatologii a morální psychologii; dle své oborové zaměřenosti jsem lektorkou v kurzech (ať už tématicky specializovaných, tak v kurzech celoživotního vzdělávání a či na univerzitě třetího věku). V multioborových týmech se podílím se na výzkumné činnosti ve vědecko-výzkumných projektech, pravidelně se zúčastňuji konferencí a publikuji v odborných časopisech.

Životopis

Vzdělání

2003 – 2006

Policejní akademie České republiky - bakalářské studium, titul Bc.

obor: Bezpečnostně-právní studia

2006 – 2008 

Policejní akademie České republiky - navazující magisterské studium, titul Mgr.

obor: Policejní management a kriminalistika

2006 – 2011

Univerzita Karlova v Praze - prezenční magisterské studium, titul Mgr.

obor: Psychologie

2009 – 2014

Policejní akademie České republiky - doktorské studium, titul Ph.D. 

téma disertační práce: Kognitivně-psychologické a sociálně-psychologické aspekty rozpoznávání osob

Praxe

2020 - dosud

Vyšší odborná škola pedagogická Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 Svatý Jan pod Skalou – pedagogický pracovník,
vyučující předmětů: obecná psychologie, vývojová psychologie

2015 – dosud

Psychoterapeutické centrum Řipská, Řipská 15, Praha 3, psycholog pro děti a dospělé
psychoterapie a psychologické poradenství, psychodiagnostika

2012 – dosud

Psycholad, s.r.o, Ladova 7, Praha 2, ordinace klinické psychologie, psycholog pro děti a dospělé
psychodiagnostika dětí a dospělých, psychoterapie a psychologické poradenství

2012 – dosud    

Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, akademický pracovník
vedení fakultní psychologické poradny; vyučující předmětů: obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, psychopatologie, sociální psychologie, psychologie hodnot, psychologie morálního vývoje

2010 – 2011

Farní charita Beroun, Seydlovo nám. 24/5, Beroun, psycholog pro projekt ESF „Pomůžeme Vám uspět“
pracovně-psychologická diagnostika, zpracování pracovně-psychologických posudků
 

Ostatní

Kurzy

2019 – 2021

Kurz TAT (Institut klinické psychologie, akreditace MZ ČR)

2018 – 2019

Kurz WAIS-III (Institut klinické psychologie, akreditace MZ ČR)

2016 – 2018

Kurz ROR (Institut klinické psychologie, akreditace MZ ČR)

2014

kurz Úvod do měření EEG

2014

Psychologické posuzování věrohodnosti a současné metody kriminální a investigativní psychologie

2008 – 2013

komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu – Umění terapie (Gaudía, akreditace ČSL JEP)

2011 – 2012

kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví

2011

Výcvik v krizové intervenci tváří tvář (akreditace MPSV)

2011

kurz projektivních technik (Kresba stromu)

2010

kurz projektivních metod v psychodiagnostice (Warteggův kresebný test)

2010

Zimní škola kognitivní psychologie

2009

kurz projektivních technik (Kresba postavy FDT)

2009

kurz projektivních technik (Test apercepce ruky a Lüscheruv barvový test)

2009

Zimní škola kognitivní psychologie

2007 – 2009

kurz v artefiletice a arteterapii (Akreditace MŠMT)
 

Jazyky

francouzský jazyk – pokročilá úroveň slovem i písmem

anglický jazyk – pokročilá úroveň slovem i písmem

Publikace

LHOTOVÁ, M.G., DIALLO, K. (2020). Mindfulness to Expression of Emotions in Art Creation in Art Therapy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 33(3).

SUCHOMELOVÁ, V., DIALLO, K., Virtuální realita jako způsob aktivizace v domovech pro seniory. Geriatrie a gerontologie, 2019, roč. 8, č. 3, ISSN 1805-4684

DIALLO, K. Žák s obsedantně-kompulzivní poruchou. Lifelong learning – celoživotní vzdělávání, 2017, roč. 7, č. 2, s. 7-25.  ISSN 1805-8868

DIALLO, K. Znovupoznání osob – průsečík psychologie a kriminalistiky. Aplikovaná psychologie, 2016, roč. 1, č. 1, s. 52-61. ISSN 2336-8276

DIALLO, K.; LHOTOVÁ, M. Postinterrupční syndrom. Caritas et Veritas, 2015, roč. 5, č. 1. ISSN 1805-0948

DIALLO, K. Vybraná témata sociální psychologie, sociální identita, In Arteterapie ve speciálním vzdělávání I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. Kapitola 11, s. 79-87. ISBN 978-80-7394-414-8

DIALLO, K. Vybraná témata z vývojové psychologie. In Arteterapie ve speciálním vzdělávání I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. Kapitola 7, s. 45-51. ISBN 978-80-7394-414-5

DIALLO, K. Eyewitness identification procedure: the show-up. In: Drive your knowledge, be a scientist: sborník z 8. mezinárodní konference DOKBAT, konané dne 19. dubna 2012 ve Zlíně. Zlín: Tomáš Baťa University, 2012. ISBN 978-80-7454-138-4. 

DIALLO, K. Rozpoznávání lidského obličeje. In: JuFoS: sborník z konference Junior Forensic Science, konané dne 25. dubna 2012 v Brně. Brno: VUT, Ústav soudního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-214-4485-0. 

DIALLO, K. Eyewitness Identification of Suspects. In: Electronic International Interdisciplinary Conference: sborník z konference, konané dne 3.- 7. září 2012. Žilina: Institution of the University of Zilina, 2012. ISBN 978-80-554-0551-3. 

DIALLO, K. Percepce a rekognice obličeje. In: Pokroky v kriminalistice 2012: sborník z konference, konané dne 12. září 2012 v Praze. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2012. ISBN 978-80-7251-384-0 

DIALLO, K. Znalost rysů a mimiky obličeje jako facilitátor identifikace osob při chůzi. In: JuFoS: sborník z konference Junior Forensic Science 2011, konané dne 28. dubna 2011 v Brně. Brno: VUT, Ústav soudního inženýrství, 2011. ISBN 978-80-214-4276-4. 

DIALLO, K. Eyewitness Identification: simultaneous vs. sequential lineups. In: DOKBAT, sborník z 7. mezinárodní konference, konané dne 12. dubna 2011 ve Zlíně. Zlín: Tomáš Baťa University, 2010. ISBN 978-80-7454-013-4. 

DIALLO, K. Vliv strategie rozhodování a způsobu prezentace řad na přesnost rekognice. In: sborník z konference JuFoS, konané dne 29. dubna 2010 v Brně. Brno: VUT, Ústav soudního inženýrství, 2010. ISBN 978-80-214-4090-6. 

DIALLO, K. Obeznámenost s tváří jako faktor rekognice osoby při chůzi In: Pokroky v kriminalistice 2010: sborník z konference, konané dne 15. září 2010 v Praze. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2010. ISBN 978-80-7251-332-1.

Objednat se k lékaři