icn
Logo MY CLINIC
img

Logopedie

Logopedická péče MY CLINIC

diagnostika řečového vývoje
stanovení úrovně porozumění řeči
orofaciální stimulace
oromotorika, dechová cvičení
rozvoj kognitivních funkcí
cvičení zrakového a sluchového vnímání
úprava výslovnosti
rozšiřování slovní zásoby
zlepšení dovedností na úrovni každé jazykové roviny

Objednat se k lékaři

Co to je logopedie?

Logopedie je vědní obor zabývající se problémy řečových vad a jejich nápravou. Zaměřuje se na narušené komunikační schopnosti z nejrůznějších pohledů a ve všech věkových kategoriích. Logopedie zkoumá a napravuje drobné řečové vady, rozsáhlé poruchy i nemluvnost.

Náš přístup v MY CLINIC

V My Clinic se věnujeme foneticko-fonologické rovině jazyka, stejně jako rozvíjení komunikačních schopností. Prostřednictvím terapie se snažíme především zlepšit kvalitu života, protože mluvní projev začleňuje člověka do společnosti, ovlivňuje jeho prožívání, poznávání i rozumový vývoj. Našim pacientům se přizpůsobujeme zcela individuálně a snažíme se docílit rozvoje komunikačních dovedností v maximální možné míře.