icn
Logo MY CLINIC

Psychosomatika v MY CLINIC

Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně a snažíme se pochopit jeho celkovou situaci. Psychosomatický přístup vychází z principu, že na vzniku a vývoji nemoci (ne-moc = nemohu, tj. nemám nad tím moc) se podílí nejen biologické děje těla, ale také stav mysli a sociální prostředí, ve kterém se pacient nachází.

Uvědomit si, jaký význam má souhra všech těchto dějů, je klíčovým nástrojem psychosomatického přístupu v medicíně. V MY CLINIC se snažíme navodit tzv. terapeutické spojenectví mezi pacientem a lékařem a záleží nám i na aktivním přístupu pacienta k jeho obtížím. K tomuto typu práce s pacientem je mimo jiné zapotřebí získat si jeho důvěru a dát mu dostatečný časový prostor a ten se snažíme svým klientům poskytnout.

Objednat se k lékaři

Co to je psychosomatika?

Psychosomatika (z řeckého „psyché“ = duše a „soma“ = tělo) se řadí k celostním přístupům, kdy se zdravotní stav pacienta posuzuje v kontextu celé jeho životní situace, všímá si emocí, myšlenek a sociálního prostředí, které nás formují a mají vliv na naše životy. To vše ovlivňuje průběh choroby nebo se i může podílet na vzniku mnohdy úporných a strastiplných symptomů, ke kterým nemusí vždy lékařská věda nalézt správnou diagnózu. Mluví se tedy o bio-psycho-sociálním kontextu nemocí či funkčních poruch. Díky tomu, že lékař či terapeut chápe propojenost těchto dějů, je pak lépe připraven stanovit efektivní strategii léčby, a nikoli jen zmírňovat symptomy.

V žádném případě se nejedná o alternativní, či dokonce esoterickou součást léčby. Psychosomatická medicína je v České republice již několik let uznána jako samostatný nástavbový medicínský obor a je plně integrována v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

S čím pomáhá

Psychosomatický přístup je užitečný zejména v případech, kdy má pacient zdravotní obtíže, pro něž s pomocí klasických medicínských přístupů nelze stanovit konkrétní diagnózu. V dnešní době, kdy jsme vystaveni řadě stresových faktorů, nabývá tento druh terapie obzvláště na významu.

Psychosomatika může nejčastěji pomoci při různých funkčních postiženích, fibromyalgiích, únavových syndromech, chorobě dráždivého tračníku, někdy i při poruchách příjmu potravy, u onemocnění jako atopický ekzém, dermatorespirační potíže, chronické nevysvětlitelné bolesti v podbřišku u žen a mnoha jiných. S úspěchem se používá při panické atace se somatoformními potížemi. Jde o případy, kdy se naše úzkost může projevovat například jako tlak na hrudi, palpitace (bušení srdce), opocení nebo dušnost.

Aby mohl být psychosomatický přístup úspěšný, především musí být pacient ochotný aktivně se zapojit do léčby a připravený pohlížet na své problémy nejen z pohledu čistě biologického.

Jak probíhá vyšetření

V MY CLINIC je psychosomatika úzce propojená s klasickým medicínským přístupem. Na začátku probíhá anamnéza formou standardního rozhovoru s lékařem. Pak následuje somatické vyšetření, které má za cíl stanovit případné orgánové postižení. Pro stanovení diagnózy je možné využít laboratorních vyšetření, případně pacientovi doporučíme specializované vyšetření (např. v ambulanci dermatologie, gastroenterologie či rehabilitačního lékařství). Na základě těchto vyšetření pak probíhá cyklus psychoterapeutických rozhovorů, doplněný případně spoluprací s dalšími lékařskými specializacemi.

Psychosomatický program MY CLINIC zahrnuje úvodní komplexní vyšetření v trvání 90 minut s následnou sérií šesti psychoterapeutických schůzek o délce 60 minut. Doporučené intervaly mezi jednotlivými sezeními jsou 2–4 týdny. Celý program probíhá pod vedením odborného psychosomatického lékaře.

Mám zájem o psychosomatický program

Náš tým

Snažíme se o komplexní terapii, v níž se mísí klasické medicínské postupy s dalšími léčebnými nástroji – ať již jde o psychoterapeutický rozhovor, fyzioterapeutické metody práce s tělem či spolupráci s jinými obory: interním a praktickým lékařstvím, gynekologií, dermatologií, rehabilitačním lékařstvím, psychologií či psychiatrií.Garantkou psychosomatického přístupu v MY CLINIC je MUDr. Michaela Štěpánová, která je atestovanou lékařkou v oborech interního lékařství a psychosomatiky. V oblasti psychosomatiky působí již řadu let, je absolventkou i psychoterapeutického výcviku v rodinné terapii a psychosomatice.


Související specializace